Print

Tax Calculator (Φορολογικός Υπολογιστής Τεκμηρίων)

Tax Calculator (Demo)

Personal Information

Marital Status Married Unmarried
Retired (up to 65 years);

Add Personal Information

Main Rooms (s.m.):
Additional Rooms (s.m.):
Select weighting coefficient:
Detached House:
Main House: Yes No

Επιλέξτε εάν η συγκεκριμένη κατοικία είναι η κύρια ή η δευτερεύουσα.

Months property in the year:

Βάλτε τους μήνες ιδιοκατοίκησης μέσα στο έτος (π.χ. 5 ή 6 ή 12 κλπ)

Percentage of ownership:

Βάλτε το ποσοστό χωρίς το σύμβολο % (π.χ. 50 ή 100 κλπ)


Add Car

CC:
Year Authorization:
Months property in the year:
Percentage of ownership:

Βάλτε το ποσοστό χωρίς το σύμβολο % (π.χ. 50 ή 100 κλπ)


Add Boat

Category:
Length of boat (meters):

Σε περίπτωση που τα μέτρα του σκάφους δεν είναι ακέραιος αριθμός, τότε βάζουμε τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό μέτρων.

Year of manufacture:
Fee Crew:
Months property in the year:
Percentage of ownership:

Βάλτε το ποσοστό χωρίς το σύμβολο % (π.χ. 50 ή 100 κλπ)


Pools

Pool Type:
Surface (s.q.):
Months property in the year:
Percentage of ownership:

Βάλτε το ποσοστό χωρίς το σύμβολο % (π.χ. 50 ή 100 κλπ)


Other costs added to presumptions

Γράψτε την αντικειμενική δαπάνη για δίδακτρα σε σχολεία.

Αρθρο 16 Παράγρ, 1 περίπτωση δ νόμου 2238/1994. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για ιδιωτικά σχολεία στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης, με εξαίρεση τα εσπερινά γυμνάσια και λύκεια, καθώς και τα ειδικά σχολεία ατόμων με ειδικές ανάγκες, όπως προκύπτει από τις σχετικές αποδείξεις παροχής υπηρεσιών.

Γράψτε την αντικειμενική δαπάνη για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτ/των και δασκάλους.

Αρθρο 16 Παράγρ, 1 περίπτωση ε νόμου 2238/1994. Ετήσια αντικειμενική δαπάνη που καταβάλλεται για οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους και λοιπό προσωπικό, η οποία ορίζεται στο εκάστοτε κατώτατο όριο αμοιβών όπως αυτό προσδιορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις για την αντίστοιχη κατηγορία εργαζομένων. Η διάταξη αυτή δεν εφαρμόζεται όταν ο φορολογούμενος απασχολεί έναν μόνο οικιακό βοηθό ή όταν ο ίδιος ή πρόσωπο που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει έχει αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό και πάνω (67%) από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία ή είναι ηλικίας άνω των εξήντα πέντε (65) ετών και απασχολεί ένα νοσοκόμο.

Δαπάνη για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση οχημάτων.

Αρθρο 17 περίπτωση α νόμου 2238/1994. Εξαιρούνται όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας, καθώς και όσα αποτελούν πάγιο εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης.

Δαπάνη για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση σκαφών αναψυχής.

Αρθρο 17 περίπτωση α νόμου 2238/1994. Εξαιρούνται όσα αποτελούν το άμεσο αντικείμενο εμπορικής δραστηριότητας, καθώς και όσα αποτελούν πάγιο εξοπλισμό επαγγελματικής χρήσης.

Δαπάνη για την ανέγερση οικοδομών ή κατασκευή δεξαμενών κολύμβησης.

Αρθρο 17 περίπτωση γ νόμου 2238/1994. Ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.1249/1982. Αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα. Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται: αα) Το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια. ββ) Η διαφορά μεταξύ του τιμήματος ή της αξίας κατά περίπτωση, που φορολογήθηκε και της πραγματικής αξίας του ακινήτου, η οποία εξευρίσκεται σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων.

Δαπάνη για την αγορά ή χρηματοδοτική μίσθωση κινητών πραγμάτων αξίας πάνω από 10.000€.

Αρθρο 17 Ν.2238/1994 .Ως κινητά πράγματα μεγάλης αξίας νοούνται εκείνα που η αξία τους υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Αν η αξία κάθε πράγματος είναι μικρότερη του ποσού αυτού, τα αγορασθέντα όμως πράγματα αποτελούν κατά τις συναλλακτικές αντιλήψεις ενιαίο σύνολο, τότε για τον υπολογισμό της αξίας λαμβάνεται υπόψη η αξία όλων αυτών των πραγμάτων, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ. Κατά την εφαρμογή των διατάξεων αυτής της περίπτωσης δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρηματικά ποσά που διατίθενται για την αγορά κινητών πραγμάτων που αποτελούν το άμεσο αντικείμενο της ασκούμενης εμπορικής δραστηριότητας.

Δαπάνη για την αγορά ακινήτων ή για τη χρονομεριοτική ή χρηματοδοτική μίσθωση αυτών.

Αρθρο 17 περίπτωση γ νόμου 2238/1994

Δαπάνη για δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών (εκτός προς το Δημόσιο).

Αρθρο 17 περίπτωση ε νόμου 2238/1994. Η ετήσια δαπάνη για δωρεές, γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών, εφόσον αυτά υπερβαίνουν ετησίως τα τριακόσια (300) Ευρώ, εκτός από τις δωρεές προς το Δημόσιο, τους δήμους και τις κοινότητες του Κράτους, τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα κρατικά και δημοτικά νοσηλευτικά ιδρύματα και τα νοσοκομεία, που αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και επιχορηγούνται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό, καθώς και τα προνοιακά ιδρύματα ταυ ευρύτερου δημόσιου τομέα (κρατικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου), ως και τα προνοιακά ιδρύματα ιδιωτικού δικαίου των οποίων οι εν γένει δαπάνες λειτουργίας καλύπτονται τουλάχιστον κατά εβδομήντα τοις εκατό (70%) με επιχορηγήσεις από τον Κρατικό Προϋπολογισμό. Ομοίως, εξαιρούνται οι δωρεές ή χορηγίες προς τα κοινωφελή ιδρύματα, τα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα έχουν συσταθεί ή συνιστώνται και τα οποία επιδιώκουν κοινωφελείς σκοπούς, καθώς και τα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ημεδαπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που νόμιμα υπάρχουν ή συνιστώνται, εφόσον επιδιώκουν σκοπούς πολιτιστικούς.

Δαπάνη για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων.

Αρθρο 17 περίπτωση στ νόμου 2238/1994. Στο ποσό της δαπάνης αυτής περιλαμβάνεται και το ποσό των οικείων τόκων στους οποίους περιλαμβάνονται και οι τυχόν τόκοι υπερημερίας

Results

Family Presumption:
0.00 €
Boat Presumption:
0.00 €
House Presumption:
0.00 €
Pool Presumption:
0.00 €
Car Presumption:
0.00 €
Other Presumption:
0.00 €
Total
0.00 €Greek Software Demo Website. You are free to test our software applications, joomla extensions, components, modules, plugins as a visitor or you can even login to demo front-end or to demo back-end. The demo site is being refreshed every 6 hours. Any changes you may perform to this site will be lost after the refresh.

To login as a normal user in demo front-end use this account information:
Username: demo
Password: demo

To login to demo back-end administration use this account information:
Administration
Username: admin
Password: admin